THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM KHOA HỌC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO HỌC SINH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Thị Thu Huyền, Đào Thị Duy Duyên, Nguyễn Thị Thu Trang, Đặng Ánh Hồng

Tóm tắt


 

Nghiên cứu được thực hiện trên 49 giáo viên (GV) chủ nhiệm và 203 học sinh (HS) lớp 5 tại 5 trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) để tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm khoa học cho học sinh tiểu học. Kết quả cho thấy, các hoạt động trải nghiệm đó đã hướng đến những mục tiêu giáo dục khoa học quan trọng, các nội dung đều gắn bó chặt chẽ với chương trình học chính khóa, hình thức tổ chức, phương tiện và phương pháp kiểm tra, đánh giá được GV sử dụng khá đa dạng. Từ kết quả nghiên cứu này, các trường tiểu học có thể tham khảo để tổ chức các hoạt động trải nghiệm khoa học một cách đa dạng hơn, mỗi hoạt động được thiết kế phải tính đến yếu tố đa trí thông minh nhằm tạo điều kiện nhiều nhất cho học sinh được tham gia hoạt động.

 


Từ khóa


hoạt động trải nghiệm; ngoài giờ lên lớp; tiểu học; khoa học

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Behrendt, M., & Franklin, T. (2014). A review of research on school field trips and their value in education. International journal of environmental and science education, 9, 235-245.

Gibbs, G. (2013). Learning by doing, a guide to teaching and learing methods. Oxford Brookes University. Online version.

Hazekorn, E. et al. (2015). Science education for responsible citizenship. Report to the Eroupean Communication of the expert group on science education. Brussels.

Ho Chi Minh City Department of Education and Training (2017). Cong van so 2998/GDĐT-GDTrH cua So Giao duc va Dao tao Thanh pho Ho Chi Minh ve huong dan thuc hien chu de day hoc theo dinh huong giao duc STEM trong truong trung hoc nam hoc 2017-2018 [Document number 3245/GDĐT-TrH about guiding the implementation of STEM education in high schools during the 2017-2018 school year].

Ho Chi Minh City Department of Education and Training (2018). Cong van so 3245/GDDT-TrH ve thuc hien chuong trinh “Tiet hoc ngoai nha truong” nam hoc 2018-2019 [Document number 3245/GDĐT-TrH about implementing the "Out-of-school lesson" program for the 2018-2019 school year].

Klemmer, C. D., Valiczek, T. M., & Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: The effect of a school gardening program on the science achievement of elementary students. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/254739441

Ministry of Education and Training, Vietnam (2018). Chuong trinh giao duc pho thong tong the [The National Curriculum Framework]. Hanoi.

State University of New York, Plattsburgh. Coll. at Plattsburgh (1972). Outdoor education activities for the school curriculum. Retrieved from: https://eric.ed.gov/?id=ED086397

Ucak, E., Bag, H., Usak, M. (2006). Enhancing learning through mutiple intelligences in elementary science education. Journal of Baltic Science Education, 2(10), 61-69.


Tình trạng

  • Danh sách trống