DẠY HỌC KHÁI NIỆM XÁC SUẤT Ở LỚP 11 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Nguyễn Thị Nga, Đào Thuý Vinh, Nguyễn Xuân Tùng

Tóm tắt


 

 

Hoạt động trải nghiệm là quá trình người học thông qua các hoạt động, hành động cá nhân với môi trường xung quanh bằng sự nhận thức và cảm xúc của mình để xây dựng kiến thức mới, kĩ năng mới. Bài báo trình bày quá trình xây dựng và kết quả thực nghiệm một số hoạt động dạy học trong chủ đề Xác suất theo định hướng hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh lớp 11. Các hoạt động này không những giúp học sinh có thể hình thành các kiến thức liên quan đến khái niệm xác suất và vận dụng chúng để giải quyết vấn đề thực tiễn, mà còn giúp các em hình thành những kĩ năng cần thiết như: kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giải quyết vấn đề… phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục được đề cập trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

 


Từ khóa


hoạt động trải nghiệm; Xác suất

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Dao, H. N. (2014). Teaching statistical probability at the Medical University [Day hoc xac suat thong ke o truong Dai hoc Y]. Doctoral thesis, Ho Chi Minh city University of Education.

Dao, T. N. M, & Nguyen, T. H. (2018). Experimental learning – theory and application to the design, organization of experiential activities in a subject in high school [Hoc tap trai nghiem – li thuyet va van dung vao thiet ke, to chuc hoat dong trai nghiem vao mon hoc o truong pho thong]. Journal of Education, 433(1-7), 36-40. Retrieved from https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/

Dinh, T. H. (2019), Experimental activities design in teaching cube topics in junior high school [Thiet ke hoat dong trai nghiem trong day hoc chu de hinh khoi o truong trung hoc co so], Master thesis, Saigon University, Ho Chi Minh City.

Kalra, A., & Stamell, J. (2004). Connections maths 9. Stage 5.3/5.2/5.1.

Le, T. H. C. (2012). Teaching probability-statistics in high schools [Day hoc xac suat – thong ke o truong pho thong]. Publisher: Ho Chi Minh City University of Education

Ministry of Education anh Training (2018). General education program of experiential activities, career guidanca [Chuong trinh Giao duc pho thong hoat dong trai nghiem, huong nghiep].


Tình trạng

  • Danh sách trống